top of page
Drilling Rig Crawler Chassis

HS-1 / 1A ยางตีนตะขาบแชสซี

ข้อดีของแชสซีตีนตะขาบยาง HS-1 / 1A:
1. การใช้งานที่หลากหลายโครงสร้างที่เรียบง่ายการส่งผ่านที่มั่นคงการทำงานที่ประหยัดแรงงานง่ายต่อการควบคุมอัตโนมัติ
2. เหมาะสำหรับสภาพถนนที่ซับซ้อนเช่นหนองน้ำชายหาดแม่น้ำทะเลทรายทุ่งนาป่าฝนเขตร้อนหิมะ ฯลฯ
3. แรงฉุดขนาดใหญ่ประสิทธิภาพการปีนเขาที่ดีความสามารถในการขนส่งที่แข็งแกร่งและการปรับตัวของแบริ่งกว้าง
4. รัศมีวงเลี้ยวเล็กและความคล่องตัวที่ยืดหยุ่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภูมิประเทศที่แคบและซับซ้อน
5. สามารถจับคู่กับ HS150B, HS150T, HS-30-2A, HS200-1A และรุ่นอื่น ๆ

6. หอเจาะ HS-1A ถูกต่อด้วยระบบไฮดรอลิกทำให้สะดวกในการปิดหอคอยและเคลื่อนย้ายเครื่องและมีประสิทธิภาพสูง

พารามิเตอร์

ขนาด (L × W × H)

3000 มม. x 1650 มม. x 660 มม

ความสูงที่มีประสิทธิภาพของหอขุดเจาะ

6200 มม

กระปุกเกียร์

3 ตัวแรกลง 1 เร็ว / ช้า

ระยะห่างจากพื้นดิน

300 มม

ติดตามระยะทางศูนย์

1200 มม

มุมปีน

≤25องศา

ลูกเรือ

350 มม. x 90 มม. x54 นอต

กระบอกสูบยกพื้น

เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน x ช่วงชัก: Ø50mmx500mm

บันทึก

HS-1 ยางตีนตะขาบเดินแชสซีโดยไม่ต้องเจาะทาวเวอร์

PERFORMANCE

The HS-1/1A rubber crawler chassis is a versatile and robust component that can be used in various applications. Here are the key performance parameters and advantages of the HS-1/1A rubber crawler chassis:

Performance Parameters:

 1. Wide Range of Use: The rubber crawler chassis is suitable for a wide range of applications due to its adaptability to different terrains and simple structure.

 2. Stable Transmission: The chassis features a stable transmission system, ensuring reliable and consistent performance in various conditions.

 3. Labor-Saving Operation: It is designed for labor-saving operation, reducing the physical strain on operators during its use.

 4. Automatic Control: The chassis can be easily integrated with automatic control systems, enhancing its versatility and functionality.

 5. Terrain Adaptability: It is well-suited for complex road conditions such as swamps, river beaches, deserts, paddy fields, tropical rainforests, snow, and more.

 6. Large Traction: The chassis offers a large traction force, making it capable of handling heavy loads and challenging terrains.

 7. Climbing Performance: It exhibits good climbing performance, enabling it to traverse steep or uneven terrain with ease.

 8. Transportation Capacity: The chassis has a strong transportation capacity, allowing it to carry substantial loads.

 9. Wide Bearing Adaptability: It can accommodate a wide range of bearing requirements, making it compatible with various equipment and applications.

 10. Small Turning Radius: The chassis features a small turning radius, providing excellent maneuverability, especially in narrow or confined spaces.

Advantages:

 1. Versatility: The rubber crawler chassis can be paired with multiple models, including HS150B, HS150T, HS-30-2A, HS200-1A, and others, enhancing its adaptability to different equipment and tasks.

 2. Hydraulic Jacking: The HS-1A drilling tower is equipped with hydraulic jacking capabilities, making it convenient to raise and lower the tower as needed. This feature enhances efficiency during setup and transportation.

 3. Flexibility: The chassis's ability to operate in a wide range of environments and its compatibility with various equipment models make it a flexible choice for different industries and applications.

 4. Maneuverability: Its small turning radius and agile maneuverability are particularly advantageous in navigating narrow or complex terrains.

 5. Reliability: The stable transmission system and robust construction contribute to the chassis's reliability, ensuring consistent performance in demanding conditions.

 6. Labor Savings: The design of the chassis aims to reduce the physical effort required by operators, improving overall efficiency.

 7. Automatic Control: The chassis's compatibility with automatic control systems allows for enhanced precision and control in specific applications.

Please note that specific performance parameters, such as load capacity, speed, and dimensions, would depend on the exact model and configuration of the HS-1/1A rubber crawler chassis. These parameters should be obtained from the manufacturer or supplier for precise specifications.

APPLICATION

The 2CS Gasoline Engine Sampling Drilling Rig has a variety of applications across different industries due to its ability to collect subsurface samples efficiently. The applications for this type of drilling rig:

 1. Geological Exploration: This rig is extensively used in geological surveys and exploration to collect rock and soil samples. Geologists use these samples to analyze the composition of the Earth's crust, identify mineral deposits, and study the geological history of an area.

 2. Environmental Site Assessments: Environmental scientists and engineers use the drilling rig for site assessments. It allows them to sample soil and groundwater to assess the presence of contaminants and potential environmental hazards. This information is crucial for environmental impact assessments and remediation projects.

 3. Mineral Prospecting: In the mining industry, this drilling rig is employed to identify and evaluate mineral resources beneath the surface. Geologists and mining engineers use the collected samples to determine the quality and quantity of valuable minerals, such as ores and precious metals.

 4. Groundwater Monitoring: Hydrogeologists use the rig to access underground aquifers and collect water samples for groundwater quality analysis. Monitoring groundwater is essential for managing water resources and ensuring its suitability for consumption and industrial use.

 5. Construction and Engineering: Engineers often use this type of drilling rig for soil sampling during construction projects. It helps in assessing soil stability, composition, and bearing capacity to ensure safe and stable construction.

 6. Soil Research: Soil scientists and agronomists utilize the rig to study soil properties, nutrient content, and contamination levels. This information is valuable for agricultural research, land use planning, and soil conservation efforts.

 7. Foundation Design: Structural engineers employ the rig to collect soil samples to design foundations for buildings and infrastructure projects. Understanding soil characteristics is critical for ensuring the stability and safety of structures.

 8. Archeological Excavations: Archaeologists may use this drilling rig to explore historical or archaeological sites. It can help them collect samples from various layers of sediment to uncover artifacts and understand past civilizations.

 9. Natural Resource Management: The rig is used in natural resource management to assess the environmental impact of resource extraction activities, such as oil and gas drilling, and to monitor the condition of ecosystems.

 10. Research and Education: Academic institutions and research organizations use these drilling rigs for scientific research and educational purposes, teaching students about geological and environmental sampling techniques.

The versatility of the 2CS Gasoline Engine Sampling Drilling Rig makes it a valuable tool in various fields where subsurface sampling and data collection are essential. Its portability and adaptability make it suitable for both fieldwork in remote locations and urban environments, where precise information about the subsurface is required for decision-making and analysis.

How to Buy

Request an Equipment  Quote   

Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.

Buy

Browse Parts and equpments on our store

Reviews
ความคิดเห็น

แชร์ความคิดเห็นของคุณเชิญแสดงความคิดเห็น คุณคือคนแรกที่แสดงความคิดเห็นที่นี่
FAQ

Q: Is rotary drilling same as core drilling?

There are two types of rotary boring, open-hole and core drilling. Material recovered from open-hole drilling is mixed with the drilling lubricant. It is unsuitable for effective sampling, and it is often difficult to observe and record the strata.

Q: Which type of drilling is used for exploration purpose?

Depending on the purpose and budget of the project, there are several types of drilling methods available, but reverse circulation and diamond are by far the most common for mineral exploration.

Q: What is the difference between exploration drilling and appraisal drilling?

Exploration wells (or wildcat wells) are drilled for exploration purposes in new areas. The location of the exploration well is determined by geologists. Appraisal wells are those drilled to assess the characteristics of a proven petroleum reserve such as flow rate.

Q: What are the examples of exploratory drilling?

There are two main methods of exploratory drilling. Core drilling, yields a solid cylinder shaped sample of the ground at an exact depth. Percussion drilling, or Reverse Circulation (RC) drilling yields a crushed sample, comprising cuttings from a fairly well determined depth in the hole.

bottom of page